سوابق کاری و تحصیلی آتیه نصیری   

سوابق شغلی
  کاردرمطب یا درمانگاه جهت تزریقات
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1382     تا تاریخ: تير 1391
کشور: ایران  شهر: شهرقدس
توضیحات: خانومی ۳۱ساله.داری مدرک دیپلم ومدرک فوریت پزشکی ..توانایی انجام تزریقات..نیازمند کار در مطب یا دزمانگاه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری