سوابق کاری و تحصیلی سید علی میرصادقی   

سوابق شغلی
  کارپردازی و پشتیبانی
شرکت/سازمان: طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب
از تاریخ: شهريور 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تبریز

  کارشناس دبیرخانه
شرکت/سازمان: طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: مرداد 1393
کشور: ایران  شهر: تبریز

  اپرانور دستگاههای تمام اتوماتیک معادن
شرکت/سازمان: شرکت زغالسنگ پروده طبس
از تاریخ: ارديبهشت 1386     تا تاریخ: ارديبهشت 1390
کشور: ایران  شهر: طبس

  ایمنی معادن
شرکت/سازمان: شرکت معدنجو
از تاریخ: فروردين 1385     تا تاریخ: ارديبهشت 1386
کشور: ایران  شهر: طبس

  استاد کار قنوات
شرکت/سازمان: جهاد کشاورزی
از تاریخ: فروردين 1381     تا تاریخ: اسفند 1384
کشور: ایران  شهر: طبس

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1396 دانشجو فوق لیسانس علوم اقتصاد گرایش تجارت الکترونیکی پیام نور تبریز 15 تبریز ایران
فروردين 1390 شهريور 1395 لیسانس مدیریت دولتی پیام نور تبریز 15 تبریز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری