سوابق کاری و تحصیلی saeid safary   

سوابق شغلی
  انبار دار
شرکت/سازمان: هلدینگ pgma
از تاریخ: مرداد 1395     تا تاریخ: شهريور 1397
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: کار با سیستم انبار داری پیوست ثبت اسناد حسابداری
  معاونت
شرکت/سازمان: بهین طراحان کرفس
از تاریخ: آذر 1389     تا تاریخ: تير 1390
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: ثبت وراه اندازی شرکت خدمات کامپیوتری بهین طراحان کرفس
  نصاب
شرکت/سازمان: بهین طراحان کاوه
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: ساوه
توضیحات: سیم کشی وراه اندازی شبکه کامپیوتری جهاد سازندگی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1392 خرداد 1394 لیسانس برنامه نویسی موسسه آموزش عالی انرژی ۱۴.۵ ساوه ایران
بهمن 1386 شهريور 1389 فوق دیپلم کامپیوتر آزادساوه ۱۴.۲۸ ساوه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری