سوابق کاری و تحصیلی سمیه زارع   

سوابق شغلی
  استاد دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد
از تاریخ: خرداد 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شیراز

  خبرنگار ورزشی
شرکت/سازمان: روزنامه خبر جنوب
از تاریخ: آذر 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: به دلیل بیمه نکردن اگر کار بهتری گیرم بیاید
  مربی و معلم
شرکت/سازمان: مدرسه و باشگاه
از تاریخ: آبان 1393     تا تاریخ: خرداد 1395
کشور: ایران  شهر: مازندران شهرستان تنکابن

  صندوقدار
شرکت/سازمان: هتل چمران
از تاریخ: آبان 1392     تا تاریخ: خرداد 1393
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: نیمه شب
  کمک حسابدار
شرکت/سازمان: مترو
از تاریخ: دي 1391     تا تاریخ: آذر 1392
کشور: ایران  شهر: شیراز

  اداری و دفتری
شرکت/سازمان: آی تک کامپیوتر
از تاریخ: شهريور 1390     تا تاریخ: بهمن 1391
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: کار پاره وقت
  مربی ورزشی
شرکت/سازمان: باشگاه و فرهنگسراها
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: شهريور 1393
کشور: ایران  شهر: شیراز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1393 شهريور 1395 فوق لیسانس مدیریت ورشی راهبردی غیرانتفاعی 17.20 مازنداران شهرستان تنکابن ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری