سوابق کاری و تحصیلی سارا نجفی   

سوابق شغلی
  منشی انجمن ارتوپدی ایران
شرکت/سازمان: انجمن پزشکان ارتوپدی ایران
از تاریخ: مهر 1395     تا تاریخ: آذر 1396
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: رسیدگی به امور دفتری و تنظیم برنامه پزشکان، تایپ کتاب و مقاله پزشکان به روش ورد و اکسل
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1391 شهريور 1396 لیسانس مدیریت بیمه علمی کاربردی تهران مرکز تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
آشنا به برنامه های ورد و اکسل روابط عمومی قوی فعالیت در مهد کودک رده نوپا