سوابق کاری و تحصیلی سیمین سلطانی   

سوابق شغلی
  کاراموز
شرکت/سازمان: شرکت ریخته گری مالیبل سایپا
از تاریخ: تير 1397     تا تاریخ: شهريور 1397
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1393 آبان 1397 لیسانس مهندسی مواد و متالورژی کاشان 15 کاشان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری