سوابق کاری و تحصیلی سیما سعادتی   

سوابق شغلی
  طراحی داخلی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1399     تا تاریخ: شهريور 1399
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری