سوابق کاری و تحصیلی یوسف سیه جانی   

سوابق شغلی
  تکنولوژی ساخت و مونتاژ موتورهای دیزلی
شرکت/سازمان: شرکت تولید کننده موتورهای دیزلی ایران
از تاریخ: شهريور 1374     تا تاریخ: آذر 1395
کشور: ایران  شهر: تبریز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1379 مهر 1383 لیسانس کارشناسی مکانیک ( ساخت تولید) تراکتور ساری تبریز 14 تبریز ایران
مهر 1372 مهر 1374 فوق دیپلم کاردانی در رشته ماشین افزار تبریز 15 تبریز ایران