سوابق کاری و تحصیلی سپیده کیانی   

سوابق شغلی
  تدریس خصوصی
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: شهريور 1395     تا تاریخ: آبان 1395
کشور: ایران  شهر: شهرکرد

  مقاله نویسی و کارهای تحقیقاتی
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: فروردين 1395     تا تاریخ: مرداد 1395
کشور: ایران  شهر: شهرکرد

  مربی
شرکت/سازمان: مجتمع فنی تهران –نمایندگی شهرکرد
از تاریخ: تير 1394     تا تاریخ: شهريور 1394
کشور: ایران  شهر: شهرکرد

  مسول بخش کامپیوتر
شرکت/سازمان: سونوگرافی
از تاریخ: تير 1394     تا تاریخ: بهمن 1394
کشور: ایران  شهر: شهرکرد

  مربی
شرکت/سازمان: فنی حرفه ای شهرکرد
از تاریخ: تير 1391     تا تاریخ: شهريور 1391
کشور: ایران  شهر: شهرکرد

  مسول سایت
شرکت/سازمان: دانشگاه علوم پزشکی
از تاریخ: مهر 1384     تا تاریخ: اسفند 1384
کشور: ایران  شهر: شهرکرد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1391 شهريور 1394 فوق لیسانس کارشناسی ارشد کامپیوتر علوم تحقیقات اصفهان 16.78 اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری