سوابق کاری و تحصیلی نجمه امیری   

سوابق شغلی
  حسابدار
شرکت/سازمان: فراورده های گوشتی تحسین
از تاریخ: بهمن 1391     تا تاریخ: آبان 1395
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: سه سال آخر مدیر مال
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری