سوابق کاری و تحصیلی وحید دالوند   

سوابق شغلی
  کارشناس
شرکت/سازمان: پگاه
از تاریخ: اسفند 1388     تا تاریخ: مهر 1391
کشور: ایران  شهر: خرم آباد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری