سوابق کاری و تحصیلی فریبا وکیلی   

سوابق شغلی
  رئیس امور کارکنان
شرکت/سازمان: صنایع استیل البرز و هفت الماس
از تاریخ: تير 1383     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس امور اداری
شرکت/سازمان: مهندسی نرم افزار
از تاریخ: مرداد 1380     تا تاریخ: تير 1383
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارمند امور اداری
شرکت/سازمان: رهفرش
از تاریخ: فروردين 1379     تا تاریخ: اسفند 1379
کشور: ایران  شهر: کرج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری