سوابق کاری و تحصیلی وریا عزیزی   

سوابق شغلی
  کارگر خدمات
شرکت/سازمان: دانشگاه ازاد کرج
از تاریخ: ارديبهشت 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: به علت کم بودن حقوق و نداشتن امنیت شغلی و نگرفتن 3ماهه حقوق جویای کار میباشم
  حراست
شرکت/سازمان: اموزش و پرورش
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: ارديبهشت 1392
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: اتمام قرار داد و نیاز نداشتن نیرو
  انبار دار
شرکت/سازمان: شرکت استام صنعت
از تاریخ: آبان 1387     تا تاریخ: اسفند 1390
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: به علت تعدیل نیرو و تحریم تعداد زیادی از پرسنل شرکت از ادامه همکاری باز ماندند
  سرپرست کارگاه پرسکاری
شرکت/سازمان: نیروفراسازان
از تاریخ: فروردين 1384     تا تاریخ: مهر 1385
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: به علت رفتن به خدمت سربازی قطع همکاری کردم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری