سوابق کاری و تحصیلی یاسر محمودی   

سوابق شغلی
  کارآموز.واکسیناتور.دستیار دامپزشک
شرکت/سازمان: دوره کوتاه در اداره دامپزشکی و کلنیک شخصی
از تاریخ: تير 1395     تا تاریخ: شهريور 1396
کشور: ایران  شهر: کرمانشاه
توضیحات: سابقه در مرغداری
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری