سوابق کاری و تحصیلی یوسف شاه آبادی فراهانی   

سوابق شغلی
  کارشناس و برنامه نویس
شرکت/سازمان: پردازشگر تراز سامانه
از تاریخ: شهريور 1387     تا تاریخ: مرداد 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1385 دانشجو لیسانس کارشناسی حسابداری پیام نور تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری