سوابق کاری و تحصیلی یوسف پورحسین   

سوابق شغلی
  راننده
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: خرداد 1390
کشور: ایران  شهر: شیراز

  راننده
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: خرداد 1390
کشور: ایران  شهر: شیراز

  برفکارصنعتی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1387     تا تاریخ: مرداد 1388
کشور: ایران  شهر: کازرون
توضیحات: جوشکاری آرگون هم انجام داده ام
  برفکارصنعتی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1387     تا تاریخ: مرداد 1388
کشور: ایران  شهر: کازرون
توضیحات: جوشکاری آرگون هم انجام داده ام
  برفکارصنعتی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1387     تا تاریخ: مرداد 1388
کشور: ایران  شهر: کازرون
توضیحات: جوشکاری آرگون هم انجام داده ام
  مسئول تاسیسات
شرکت/سازمان: کارخانه بسته بندی ماهی قزل الا
از تاریخ: بهمن 1384     تا تاریخ: اسفند 1385
کشور: ایران  شهر: سپیدان

  مسئول تاسیسات برق
شرکت/سازمان:
از تاریخ: بهمن 1384     تا تاریخ: بهمن 1385
کشور: ایران  شهر: سپیدان فارس

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری