سوابق کاری و تحصیلی زهرا عربلو   

سوابق شغلی
  کارشناس ازمایشگاه
شرکت/سازمان: زرین معدن اسیا
از تاریخ: ارديبهشت 1393     تا تاریخ: اسفند 1397
کشور: ایران  شهر: زنجان

  کارشناس ازمایشگاه
شرکت/سازمان: زرین معدن اسیا
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: شهريور 1392
کشور: ایران  شهر: زنجان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 دي 1395 فوق لیسانس کارشناسی ارشد شیمی معدنی پیام نور ابهر ۱۶/۷۹ زنجان ایران
بهمن 1384 بهمن 1388 لیسانس لیسانس شیمی کاربردی زنجان ۱۵/۳۴ زنجلن ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری