سوابق کاری و تحصیلی زهرا قربان صباغ   

سوابق شغلی
  منشی
شرکت/سازمان: کلینیک دندان پزشکی
از تاریخ: ارديبهشت 1395     تا تاریخ: آبان 1395
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 فروردين 1395 لیسانس زیست شناسی سلولی و ملکولی ازاد علوم دارویی ۱۶/۵۹ تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری