سوابق کاری و تحصیلی زهرا محمدی   

سوابق شغلی
  مدرس دروس مربوط به دوره های آموزشی
شرکت/سازمان: مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان فارس
از تاریخ: بهمن 1398     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: تدریس دروس حشره شناسی کشاورزی من جمله آفات مهم درختان میوه، جالیزی و ...
  کارشناس و ناظر گلخانه
شرکت/سازمان: سایت گلخانه ای تولید گوجه فرنگی
از تاریخ: مرداد 1398     تا تاریخ: دي 1398
کشور: ایران  شهر: جم

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 تير 1399 دکترا حشره شناسی کشاورزی شهید چمران اهواز ۱۹.۱۹ اهواز ایران
مهر 1390 بهمن 1392 فوق لیسانس حشره شناسی کشاورزی شهید چمران اهواز ۱۶.۶۷ اهواز ایران
مهر 1385 تير 1389 لیسانس مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی مراغه ۱۴.۳۲ مراغه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری