کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی نسترن محمدی   

سوابق شغلی
  مشاور تحصیلی
شرکت/سازمان: کانون قلمچی
از تاریخ: مهر 1399     تا تاریخ: اسفند 1399
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻗﻠﻢ ﭼﯽ زﻣﺴﺘﺎن /1399 دادن ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۸۹۳۱/ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۸۹۳۱/ رواﻧﺴﻨﺠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ رﻏﺒﺖ / اﺳﺘﻌﺪاد /ﻫﻮش /ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ زﻣﺴﺘﺎن ۹۹۳۱/ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج در ﺳﺎل ۹۹۳۱_۰۰۴۱ رواﻧﺴﻨﺠﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ، رﯾﻮن، ﻫﺎﻟﻨﺪ،در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل۸۹۳۱ ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺴﺖ ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎﻧﮓ زﻣﺴﺘﺎن ۹۹۳۱_۰۰۴۱
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری