سوابق کاری و تحصیلی امید رنجبر   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1392 شهريور 1395 لیسانس تکنولوژی نرم افزار صنعتی فولاد 15 اصفهان ایران
شهريور 1389 خرداد 1392 فوق دیپلم تکنولوژی نرم افزار امین 15 اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری