سوابق کاری و تحصیلی زهرا کریمی   

سوابق شغلی
  تدریس دوره های مختلف کامییوتر
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: مرداد 1388
کشور: ایران  شهر:

  نصب شبکه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  برنامه نویس وب
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1383 شهريور 1387 لیسانس علوم کامپیوتر شهید باهنر کرمان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
ایجاد و مدیریت DataBase
طراحی template برای وب سایت ها
کد نویسی و ماژول نویسی